quarta-feira, 15 de março de 2017

Origino de la tentoj / ORIGEM DAS TENTAÇÕES.

Origino de la tentoj
“Sed ĉiu estas tentata, kiam li estas fortirata de sia dezirado, kaj delogata.” - JAKOBO, 1 : 14.
Ĝenerale, kiam ekestas la grandaj malbonoj, la falintoj imputas al Dio la kaŭzon de sia falo. Malfrue memorante, ke la Patro estas Ĉiopova, ili argumentas, ke la tento povis veni nur el Dia Decido.
Jes, Dio estas la Absoluta Amo, kaj tiel vera tio estas, ke la defalintoj restas starantaj, disponante la eternajn valorojn de l’ tempo, subtenataj de liaj kompatemaj manoj. Sed la tentoj ne fontas el la Ĉiela Patro.
Ĉu respondecus ŝtatisto pri la malrespektaj agoj de tiuj, kiuj atencas la de li starigitan leĝon?
La instruo de la Apostolo estas profunde tuŝita de ĉiela lumo.
“Ĉiu estas tentata, kiam li estas fortirata de sia volupto.”
Ni aparte ekzamenu ambaŭ substantivojn “tento” kaj “volupto”.
La unua estas eksterigo de la dua, kiu ja konsistigas la malvirtan kaj malican bazon de la primitiveca homa naturo. Esti tentata signifas aŭskulti propran malicemon, flegi proprajn malnoblajn dezirojn, ĉar eĉ se la malbono venas de ekstere, ĝi konkretiĝas kaj persitas nur tiam, se al ĝi ni nin tiras per la koro.
Fine, ni elstarigu la verbon “altiri”. Ni taksos la mezuron de nia malsupereco laŭ la naturo de la aferoj kaj situacioj, kiuj nin altiras.
La averto de Jakobo estas ĝusta gvidilo, por ke ni analizu la originon de la tentoj.
Memoru, ke ĉiu tago havas apartajn magnetajn situaciojn.
Konsideru la esencon de ĉio, kio vin altiris dum paso de la horoj, kaj vi forigos proprajn malbonojn, farante bonon laŭ la deziro de Jesuo.
EMMANUEL / Chico Xavier.
Libro: Vojo, Vero kaj Vivo” - ĉapitro 129.
ORIGEM DAS TENTAÇÕES
“Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.” - TIAGO, 1:14.
Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se, tardiamente de que o Pai é Todo-Poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do Divino Desígnio.
Sim, Deus é o Absoluto Amor e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da Paternidade Celestial.
Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada?
As referências do Apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu.
“Cada um é tentado, quando atraido pela própria concupiscêncía.”
Examinemos particularmente ambos os substantivos “tentação” e “concupiscência”. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porqüanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos, na intimidade do coração.
Finalmente, destaquemos o verbo “atrair”. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem.
A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações.
Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas.
Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja.
Emmanuel / Chico Xavier.
Livro: Caminho, Verdade e Vida, cap.: 129.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita