sábado, 30 de novembro de 2013

Cartões Espíritas - 9
APLIKATAJ SCIENCOJ / CIÊNCIAS APLICADAS 3

APLIKATAJ SCIENCOJ
101. – Kial ne estas permesite al la Spiritoj la revelacio de procesoj de kuracado de lepro, kancero, ktp?
 – Antaŭ ĉia konsidero, ni ekzamenu la provoleĝon kaj la neceson de ĝia plenumado.
En la naturo mem de la Tero kaj ĉe la organizado de la fluidaĵoj propraj al via planedo kuŝas ja ĉiuj tiuj rimedoj ĝis hodiaŭ nekaptitaj de la homa scienco. Jesuo kuracadis la leprulojn per la simpla surmeto de siaj manoj.
La spirita plano ne povas rompi la ritmon de la leĝoj de la diligenteco, same kiel la direkcio de unu lernejo ne povas klarigi la problemojn rilatajn al la evoluado de siaj lernantoj.
Krom tio, la nekuracebla malsano portas en si profundajn bonojn. Kio estus kun la surteraj kreitoj sen la doloraj malsanoj putrigantaj al ili la vantamon? Ĝis kie povus iri la fiero kaj la aroganteco de la homa spirito sen la konstanta minaco de ia febla, turmentita karno?
Ni observu la Diajn donacojn sur la kampo de la grandaj eltrovoj, donacoj mobilizitaj por la ekstermomilitoj, kaj ni rigardu kun simpatio la hospitalojn izolitajn kaj mallumajn, kie multfoje la homa animo enfermiĝas por la necesaj meditadoj.
102. – Ĉu la amikaj Spiritoj povas influi la mikroban flaŭron ĉe la nekuraceblaj malsanoj, mildigante la suferojn de la homo?
– La amikaj Spiritoj povas malgradigi la intensecon de la doloro ĉe la nekuraceblaj malsanoj, kaj tute forigi ĝin, se tiu bono povos efektiviĝi en la kadro de la individuaj provadoj, laŭ la saĝaj, favorkoraj projektoj de la supera sfero.
 103. – Ĉe la kuracado fare de la amikaj Spiritoj, ĉu la akvo magnetizita por unu malsanulo havas la saman efikon sur alian malsanulon?
– Ĝenerale, la akvo povas esti magnetizita en profito por ĉiuj; sed ĝi ankaŭ povas esti magnetizita speciale por ia malsanulo, kaj, tiaokaze, konvenas, ke la uzo estu persona kaj ekskluziva.  
104. – Por ke la amikaj Spiritoj povu magnetizi puran akvon, ĉu ekzistas specialaj kondiĉoj, kiel, ekzemple, la ĉeesto de sanigivaj mediumoj, kuniĝoj de diversaj personoj, ktp, ktp?
– La karitato ne povas priatenti specialajn situaciojn.
La ĉeesto de sanigivaj mediumoj, tiel same kiel la specialaj kunsidoj, neniel povas esti la prezo de bonfaro al la malsanuloj, ĉar la rimedoj de la spiritaj gvidantoj, en tiu agokampo, povas nedependi de la mediuma kunlaboro, konsidere al la problemo de la individuaj meritoj.
105. – Ĉu la fakto, ke unu spirita gvidanto receptas por ia malsanulo, nepre signifas, ke tiu ĉi estos resanigita?
– Ankaŭ la spirita gvidanto estas frato kaj amiko, kiu neniam vundos viajn plej karajn esperojn.
Konsilante pri la uzo de medikamenta substanco, rekomendante ĉi tiun aŭ tiun antaŭzorgon, li kunlaboros por la pliboniĝo de malsanulo, kaj, se eble, por lia kompleta fizika resaniĝo, sed li ne povos modifi la leĝon de la provoj aŭ la superegajn projektojn de la superaj sferoj, okaze de elkarniĝo, ĉar, laŭ la Leĝo, nur Dio, lia Kreinto, povas lin senigi de suferoj.
106. – En kazoj de nekuracebla malsano, ĉu eŭtanazio estas bono?
– La homo ne havas la rajton praktiki eŭtanazion en iu ajn okazo, eĉ ne en tiuj okazoj, kiam ĝi estas ŝajna elmontro de bonfaro.
Daŭra agonio povas havi utilegan celon por la animo kaj la nekuracebla malsano eble estas bono, kvazaŭ la sola valvo por elfluo de la neperfektaĵoj de la spirito marŝanta al la sublima akirado de la riĉaĵoj de la senmorta vivo. Krome, la diaj projektoj estas nesondeblaj, kaj la nefirma scienco de la homoj ne povas decidi pri la transcendaj problemoj de la spiritaj bezonoj.
Libro: La Konsolanto.
Emmanuel / Chico Xavier.
CIÊNCIAS APLICADAS
101 – Por que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura da lepra, do câncer, etc?
Antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução plena.
Na própria natureza da Terra e na organização de fluídos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos, até hoje inapreendidos pela ciência dos homens.  Jesus curava os leprosos com a simples imposição de suas mãos divinas.
O plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução de seus discípulos.
Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano, sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada?
Observamos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas, mobilizadas para a guerra de extermínio, e contemplemos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde, tantas vezes, a alma humana se recolhe para as necessárias meditações.
102 – Podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana, nas moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura?
As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afasta-la completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior.
103 – No tratamento ministrado pelos Espíritos amigos, a água fluidificada, para um doente, terá o mesmo efeito em outro enfermo?
A água pode ser fluidificada, de modo geral, em benefício de todos; todavia, pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo, e, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo.
104 – Existem condições especiais para que os Espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam as presenças de médiuns curadores, reuniões de vários elementos,etc,etc?
A caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais, nessa esfera de ação, podem independer do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais.
 105 – O fato de um guia espiritual receitar para determinado enfermo, é sinal infalível de que o doente terá de curar-se?
O guia espiritual é também um irmão e um amigo, que nunca ferirá as vossas mais queridas esperanças.
Aconselhando o uso de uma substância medicamentosa, alvitrando essa ou aquela providência, ele cooperará para as melhoras de um enfermo e, se possível, para o pleno restabelecimento de sua saúde física, mas não poderá modificar a lei das provações ou os desígnios supremos dos planos superiores, na hipótese da desencarnação, porque, dentro da Lei, somente Deus, seu Criador, pode dispensar.
106 – A eutanásia é um bem, nos casos de moléstia incurável?
O homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja.
A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do Espírito da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do Espírito.
Livro: O Consolador.
Emmanuel / Chico Xavier.

La sekreta scienco / A CIÊNCIA SECRETA

La sekreta scienco
Pro la menciitaj cirkonstancoj, la egiptoj portis kun si ian sciencon, kiun la evoluo de tiu epoko ne komprenadis.
La grandaj majstroj el la antikveco tiam estis devigitaj ricevi la amason de iliaj tradicioj kaj rememoroj en la privata apartaĵo de la temploj, kontraŭ la plej teruraj promesoj de la inicitoj pri iliaj misteroj. La profundaj scioj restis konataj nur de la plej altrangaj sacerdotoj de tiu epoko, laŭ la plej granda zorgo rilate la inicadon.
Grekujo mem, kiu prenis de ili la spiriton de iliaj konceptoj plenaj de poezio kaj beleco per iniciativo de siaj plej eminentaj filoj, en fora pasinteco, ne ricevis la tutan veron pri la misteraj sciencoj. Tio estas des pli vera, ĉar la inicadoj en Egiptujo kuntrenis terurajn provojn por la kandidato al la scienco de la vivo kaj de la morto faktoj, kiuj inter la grekoj estis motivo por neforgeseblaj festoj.
La egiptaj saĝuloj bone konis la neoportunecon pri la grandaj spiritaj revelacioj en tiu fazo de la surtera progreso; veninte de iu mondo, pri kies luktoj, en la laborejo de perfektiĝo, ili konservis la plej vivajn rememorojn, la plej eminentaj sacerdotoj konis la vojon irotan de la surtera homaro. El tio venas la misteroj de inicado kaj la speciala graveco al ili atribuita de la rondo da saĝuloj de tiu tempo.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
A CIÊNCIA SECRETA
Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava.
Aqueles grandes mestres da antiguidade foram, então, compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao circulo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação.
A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e de beleza, através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes, no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim, que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte fatos esses que, entre os gregos, eram motivo de festas inesquecíveis.
Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre; chegando de um mundo de cujas lutas, na oficina do aperfeiçoamento, haviam guardado as mais vivas recordações; os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a Humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Renascer e remorrer

(O Evangelho Segundo O Espiritismo – Allan Kardec, Cap. V – Item 12).
Usufruímos na Espiritualidade o continente sem limites de onde viemos; no Universo Físico, o mar sem praias em que navegamos de quando em quando, e, na Vida Eterna, o abismo sem fundo em que desfrutamos as magnificências divinas.
No trajeto multimilenário de nossas experiências, aprendemos, entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação, a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas.
Já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saldando obrigações, assinalando a excelsitude da Providência e o valor inapreciável da humildade, para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente.
Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores.
Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora, para que te rejubiles depois.
Nos compromissos espirituais, todos encontramos solvibilidade através do esforço próprio. Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente no posto de sentinelas do bem, até que o Senhor mande render-nos com a transformação pela morte.
Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros.
Vive, assim, em paz com todos, principalmente junto aos irmãos com os quais a tua vida se intercomunica a cada instante, legando, por testamento e fortuna, atos de amor e exemplos de fé, no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes.
Se há facilidade para remorrer, há dificuldades para renascer.
As portas dos cemitérios jamais se fecham; contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito haurido nas edificações incessantes da caridade.
As dores iguais criam os ideais semelhantes.
Auxiliemo-nos mutuamente.
O Evangelho – o livro luz da evolução – é o nosso apoio. Busquemos a Jesus, lembrando-nos de que o lamento maior, o desesperado clamor dos clamores, que poderia ter partido de seus lábios, na potência de mil ecos dolorosos, jamais chegou a existir.
Espírito: Lins de Vasconcelos.
Livro: O Espírito da Verdade.
Chico Xavier / Waldo Vieira.
Livro: Missionários da Luz - André Luiz / Chico Xavier 
 (Reencarnação de Segismundo)

O Primeiro Homem - Miramez

0050 / LE
Vamos transcrever aqui a resposta dos Espíritos a Allan Kardec: “Não, aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro e nem o único a povoar a terra”. Certamente que não foram Adão e Eva que geraram a humanidade.
Essas duas figuras apenas simbolizaram as raízes do povoamento da Terra. Adão, como gérmen primitivo deitado nos primeiros ensaios do globo, e Eva como o elemento que chegou depois dela já resfriada, no ponto da fecundação. A Bíblia nos dá a notícia de Adão e Eva, na linguagem alegórica, de forma que o tempo pudesse trazer condições para as devidas interpretações desse texto, como agora o faz a Doutrina dos Espíritos.
O surgimento do homem no planeta ocorreu de forma coletiva, tanto assim que em todas as épocas deixaram registros de sua passagem em várias partes da Terra. Quando foram descobertas as Américas, já se encontravam nelas milhões de criaturas. De onde vieram? São segredos que se perdem no tempo. Já conheciam a flora, já faziam casas e viviam da pesca. Reuniam-se em agrupamentos e tinham leis que asseguravam a harmonia do conjunto. Eram conhecedores da justiça e tinham noção do respeito às outras tribos.
O homem surgiu na Terra de uma escalada do progresso biológico. Foi a sábia natureza quem estruturou o corpo humano, saído da argila abençoada por Deus, que trabalhou sem tempo ou espaço, de degrau a degrau. O Cristo, no comando, traçou as diretrizes, organizou meios e determinou condições para que aparecesse o Homem, na plenitude da vida, como prêmio de todos os esforços. E o mesmo Mestre se fez homem para experimentar as condições que Ele mesmo se dispôs a realizar em benefício de bilhões de Espíritos.
A Terra é uma bênção de Deus e a reencarnação é uma misericórdia da Luz Maior, em favor daqueles que vieram da inconsciência para a luz da razão.
Os corpos humanos apareceram qual os corpos dos animais de todas as espécies, em avalanches, qual aparecem flores e frutos, como o trigo na lavoura. Não houve privilégio para que um aparecesse primeiro e dele surgissem os outros. Adão pode ser um tronco de raça com vários outros. O ponto de vida dormiu na Terra, esperando o momento propício para acordar e crescer, e foi justamente no amanhecer, porque a luz que veio de Deus fecundou a esperança na Terra, fazendo surgir o milagre da vida em muitos lugares do planeta ao mesmo momento. Há muitos segredos a desvendar na face da casa terrena e eles serão conhecidos na medida em que os homens estiverem preparados para tal.
Já que estás dotado de razão, que usas do raciocínio como instrumento para viveres melhor, usa-o para o bem-estar espiritual, respeitando as leis que nos regem a todos, que essas mesmas leis te assegurarão a paz. Vamos procurar saber qual foi o primeiro homem, que nos ensinou os meios mais acertados para a nossa libertação, que nos ensinou a conhecer a nós mesmos. Ele está sempre em nosso meio, procurando morar em nossos corações. Ele se fez homem, como Ele mesmo diz, para nos mostrar a salvação. Ele é o incomparável Mestre dos mestres — Jesus, o Cristo de Deus. Ainda Ele é desconhecido, pelo valor que tem dentre os homens. Para que possas comparar a sua grandeza, basta analisar o que Ele mesmo falou: Antes que a Terra fosse, eu era. Antes que fosse formada a Terra, Ele já era o Cristo, dotado de todos os poderes para nos governar. E está governando com Amor, que ainda não aprendemos a retribuir.
A nossa gratidão por Ele deve ser grande em todos os sentidos, e que Deus possa nos ajudar a compreendê-lo, pelo que dispomos de sentimentos no coração. Que Deus nos abençoe a todos.
         Livro: Filosofia Espírita – Vol. I
             Miramez / Joao Nunes Maia.
Estudando O Livro dos Espíritos – Allan Kardec
50. A espécie humana começou por um único homem?
Não; aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra.

sexta-feira, 29 de novembro de 2013

OBEDIÊNCIA JUSTA

"Que, sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus".  - Paulo. (Filipenses, 2:6).
Todos os sofrimentos dos homens, de modo geral, originam-se da pretensão de usurpar o Divino Poder.  
Orgulho, vaidade, insensatez, egoísmo, perversidade, rebeldia e opressão representam apenas modalidades variadas dessa usurpação indébita. A guerra e o seu século pestilencial, a tirania e o instinto revolucionário, as paixões arrasadoras e os desastres espirituais que lhes são conseqüentes constituem-lhe as obras.
Na vastíssima paisagem de nossas existências vemos sempre a Misericórdia Divina e a maldade humana, a Bondade Celestial e a desobediência das criaturas... Sempre, o Pai Generoso e os filhos imprevidentes, o Deus Justo e as inteligências caídas e perversas...
Doloroso quadro... Em tudo, no planeta, a harmonia das leis do Senhor e a discórdia dos homens, a bênção providencial ao céu e a rebeldia terrestre...
Por isso mesmo a Humanidade, como aranha gigantesca, encontra-se no milenário labirinto, encarcerada na teia criminosa de suas próprias ações.
O coração do discípulo fiel ao Evangelho, nos dias que passam, deve revestir-se com a vigorosa couraça da fé viva, porquanto é chamado a trabalhar numa floresta escura, onde a maldade se tornou mais requintada e a sombra mais densa. E que guarde, sobretudo, a serenidade confiante do trabalhador, compreendendo a necessidade dos testemunhos e sacrifícios para todos, porque para o aprendiz sincero deve resplandecer o ensinamento.
Daquele que tendo vindo ao mundo através de anúncios divinos, assinalados por uma estrela brilhante, temido pelas autoridades de seu tempo, que transformou pescadores em apóstolos, que curou leprosos e cegos, e levantou paralíticos de nascença, não quis usurpar o Direito Divino e marchou, um dia, para o monte, a fim de testemunhar a obediência justa ao Senhor Supremo da Vida, no alto de uma cruz, ante o desprezo e ironia de todos.
Livro: Segue-me.
Emmanuel / Chico Xavier.

REENCARNAÇÃO - Miramez


0132/LE
O objetivo da reencarnação do Espírito é o seu despertamento. Tudo que sai das mãos de Deus conduz latentes valores imortais. O tempo encarregar-se-á de formar meios e angariar métodos de acordar as almas para que elas sintam suas necessidades de progredir e de amar.
O que chamamos de perfeição são os talentos que Deus nos deu por misericórdia, aflorados e iluminados por inúmeras experiências de vivência, frente a frente com múltiplos problemas, dores e sacrifícios, na extensão de vidas sem conta, na argamassa da carne. Deus nos impôs a reencarnação para no mostrar o que temos de fazer para nós mesmos. Aquilo que devemos fazer, não podemos passar para outro; cabe-nos enfrentar os nossos deveres com a disposição que a fé nos faculta. O nosso Pai Celestial nunca se esqueceu da Sua paternidade, desde os primeiros momentos da criação, até aos Espíritos puros que o cercam dispostos a fazer a Sua vontade.
Os Espíritos se originam do mesmo princípio único, tocados com o mesmo amor pela Divindade. A justiça de Deus é perfeita em todos os rumos da Sua sabedoria, e neste entendimento é que os seres criados passam pelos mesmos processos de despertamento espiritual, mas, com reações diversas. O ponto de saída e chegada é o mesmo para todos os Seus filhos. As diferenças que encontramos de alma para alma, de homem para homem, já deves ter deduzido, é a idade de cada ser, na pauta das suas existências. Quanto, ao que muitos escritores espiritualistas dizem, que uns sofrem e outros não, na ascensão que deviam conquistar, é opinião falsa, por não encontrar ressonância na justiça do Todo-Poderoso. Se nasceram todos simples e ignorantes todos foram às escolas, onde os ensinamentos são os mesmos e idênticas às necessidades. Mesmo que as modalidades de aprendizagem sejam diversas, no fim, a soma de trabalhos, dores e sacrifícios, de esforços individuais para aquisição dos poderes, é a mesma, em busca das trilhas de libertação dos seus valores morais e espirituais.
No princípio recebemos de mãos generosas o apoio correspondente às nossas necessidades que, quando adultos passamos a doar aos que se encontram na nossa retaguarda, como compensação pelo que recebemos. Essa é uma lei: nada fica sem resposta na vida. Tudo que existe, toma forma, perde a forma e torna a tomar corpo. E a alma não pode fugir dessa lei universal, porque a reencarnação nos favorece o crescimento espiritual mais rápido. Somos, por assim dizer, agredidos pela matéria, e dessa agressão acordamos cada vez mais para o Amor, especulando em todos os sentidos para aquisição da sabedoria. Bendita seja a reencarnação, que nos aprimora e que nos eleva, dando-nos a entender que não existe a morte.
Livro: Filosofia Espírita – Vol. III
Miramez / João Nunes Maia.
Estudando O Livro dos Espíritos – Allan Kardec.
132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos?
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação; para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal: nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o Espírito um instrumento, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta.

Allan Kardec.: A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do Universo. Deus, porém, na Sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar Dele. Deste modo, por uma admirável lei da Providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na Natureza.

VIVO


El patrolando mi elmigris 
Kaj fine venis en Brazilon. 
Per mens’ aŭ korpo mi ne pigris, 
Senfar’ ne donas la trankvilon. 

Ne estas vivo lud’ mizera, 
En kiu homo fidas sorton; 
Ĝi estas lukto, ben’ surtera, 
Senflua sango vekas morton. 

Favorkoraĵo la laboro, 
Ĉiela dono ĉia peno; 
Ĝin ni profitu kun fervoro, 
La tempo fluas sen reveno. 

Sed super ĉio homon gvidas 
Kompas’ fidela tra la Spaco: 
Feliĉa homo, kiu fidas, 
En lia koro regas paco! 

Esperon firman, koran amon 
Kaj fidon havu ĉiam li: 
Triopo ĉi, nutranta flamon 
De l’ vivo de la fil’ de Di’! 

13/10/1960 / F. V. LORENZ
Libro: Mediuma Poemaro.
Porto Carreiro Neto.

quinta-feira, 28 de novembro de 2013

JESUS E DEVER

Por certo, de maneira inconsciente, incontáveis indivíduos se crêem merecedores de tudo. Supõem que até o Sol brilha porque eles existem, a fim de facultar-lhes claridade, calor e vida.
Fecham-se nos valores que se atribuem possuir e, quando defrontam a realidade, amarguram-se ou rebelam-se, partindo para a agressividade ou a depressão.
Não assumem responsabilidades, nem cumprem com os deveres que lhes cabem.
As vezes comprometem-se, para logo abandonarem a empresa acusando os outros, sentindo-se injustiçados.
São exigentes com a conduta alheia e benevolentes com os próprios erros.
Sempre estremunhados, tornam-se pesado fardo na economia social, criando situações desagradáveis.
Fáceis e gentis quando favorecidos, tornam-se rudes e ingratos, se não considerados como acreditam merecer.
Afáveis no êxito, apresentam-se agressivos no esforço.
Olvidam-se de que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral e que todos temos deveres impostergáveis para com ela, para com nós mesmos e para com os nossos irmãos terrestres.
Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outrem.
O prêmio é a honra que se concede ao triunfador que se empenhou por consegui-lo.
Palmo a palmo, o viajante ganha o terreno que percorre, fitando com desassombro a linha de chegada.
O dever de cada um o conduz na empreitada da evolução.
Esse esforço resulta da conquista moral que a consciência se permite, em plena sintonia com o equilíbrio cósmico.
Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida.
* * *
Em inolvidável parábola, Jesus delineou o comportamento do homem que se esforça e merece respeito, demonstrando-lhe a fragilidade e, ao mesmo tempo, o desejo de renovação.
Mateus recorda que “havia um homem que tinha dois filhos. Falou ao primeiro: “Filho, vai hoje trabalhar na vinha”, ao que ele respondeu: “Sim, senhor”; porém, refletindo, mais tarde, resolveu não ir. Ao segundo filho fez a mesma proposta e ele disse: “Não quero”. Todavia, arrependido, foi. “— Qual dos dois atendeu a vontade do pai?”, -  pergunta o Mestre. E os interrogantes responderam a Jesus: “O segundo”. (*)
Defrontamos, nessa experiência, a ação e a promessa, o fato e a intenção.
A ação deve predominar porque é resultante do dever. Para ela não se tornam necessárias palavras melífluas ou confortadoras, mas sim a decisão para realizá-la corretamente.
Jesus sempre propõe o dever, a ação; bem entender, a fim de melhor atuar.
Ele não induz ninguém à alienação da realidade objetiva do mundo. Ele estabelece uma escala de valores que devem ser respeitados, merecendo primazia os mais relevantes, que se tornam a pauta de conquistas do homem de bem, que cumpre com o seu dever.
Diante dEle, estagnação é morte e esta é crime cometido contra o “reino de Deus” que está dentro do próprio homem, necessitando de ser conquistado.
Todas as parábolas que Ele nos ofereceu estão plenas de ação, sem impositivos externos, antes como resultado de espontânea lucidez da consciência desperta.
* *  *
Nunca prometas realizar o que não pretendes fazer.
Jamais permaneças inoperante em um lugar já conquistado. Identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante.
O dever que te impõe renúncia e sacrifício, também te alça à harmonia, liberando-te dos conflitos e das dúvidas.
Não cesses de crescer interiormente. A insatisfação com o que já lograste sem rebeldia, será a tua motivação para conquistas mais expressivas.
És servidor do mundo.
Jesus, que se originara nas estrelas, afirmou ser o servo de todos e assim se fez, para que “tivéssemos vida e esta em abundância”.
(*) Mateus: 21, 28 e seguintes.
Livro: Jesus e Atualidade.
Joanna de Ângelis / Divaldo Franco.

Egoismo / Egoísmo

Permesu al via proksimulo la samajn rajtojn kaj favorojn, kiujn de li vi atendas.
Egoismo estas malsano kiu venenas la animon.
La apuda amiko aspiras spacon por vivi, same kiel vi.
Memoru, ke vi ne davas malpermesi lian oportunon.
Tion, kio estas rezervita al vi, lernu dividi kun la aliaj.
Libro: Vida Feliz.
Joanna de Ângelis / Divaldo Franco.
Conceda ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber.
O egoísmo é doença que envenena a alma.
O amigo ao teu lado anela pelos espaços para viver, conforme ocorre contigo.
Lembra-te de não lhe interditar a oportunidade.
O que te está reservado, aprende a repartir.
Livro: Vida Feliz.
Joanna de Ângelis / Divaldo Franco.

quarta-feira, 27 de novembro de 2013

A MELHOR MEDIDA

"Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma." (TIAGO, 1:4)
Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão, a cada dia.
Mais que os micróbios patogênicos a assaltarem-te os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma.
Levantas-te, cada manhã, muita vez, com as lutas da véspera e antes que se te rearmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos.
Prestas longas explicações a benefício da tranqüilidade ambiente; contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, há quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno...
Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres; todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda a crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria...
Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém; contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos...
Entretanto, há frente de toda a dificuldade não te lastimes, nem desfaleças...
Para toda a perturbação, a paciência é a melhor medida.
Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender.
Silencia e abençoa sempre, porque, amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra voltarão novamente à luz.
Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir.
Insultado, recorre à paciência e esquece o mal.
Em todas as dores, arrima-te à paciência.
Em todo o embaraço, espera com paciência.
Todo o progresso humano surge da paciência Divina. Conserva-te, pois, na força da paciência e, onde estejas, farás sempre o melhor.
Livro: Palavras da Vida Eterna.
Emmanuel / Chico Xavier.

terça-feira, 26 de novembro de 2013

O Maior Servidor

Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre:
— Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na Terra?
Jesus refletiu alguns minutos e contou:
— Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real; todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e, não obstante a sementeira de benefícios materiais, introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda gente; a multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e suplicar a proteção divina, em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração.
No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente.
Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente; todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações, no campo, permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos.
Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação.
Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o Mestre terminou:
— Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do Céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas, mas aquele que educa o Espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos.
Livro: Jesus no Lar.
Neio Lúcio / Chico Xavier.

O CRISTO OPERANTE

“Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios.” – Paulo / Gálatas, 2:8.
A vaidade humana sempre guardou pretensão de manter Cristo no sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda a parte onde medre o princípio do bem.
Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante.
Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido.
Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade.
Através de ambos expressava-se o mesmo Mestre, com um só objetivo – o aperfeiçoamento do homem para o Reino Divino.
É tempo de reconhecer-se a luz dessas eternas verdades.
Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal.
Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante a teu lado, nas relações de cada dia.
Livro: Pão Nosso - 35
Emmanuel / Chico Xavier.

Agante noblece / Agindo com elevação.

Disvastiĝas la falsa ideo pri tio, ke la honesta kaj laborema homo estas idioto.
Tion oni asertas antaŭ la materia prospero de la maljusteco kaj la ŝtelo, de la malhonoro kaj la subaĉeto, kiuj atingas ruinigajn nivelojn en la socia organismo.
Tamen ne estas pravaj tiuj, kiuj tiel pensas kaj agas, ĉar la materia abundo sen la digno malvirtigas la morojn, malordigas la homon kaj malnobligas la animon.
Nur la honoro superegas, kaj la Bono positivas ĉion.
Vivu plu saĝe, agante noblece.
Libro: Vivo Feliĉa.
Joanna de Ângelis / Divaldo Franco.
Generaliza-se a idéia falsa de que o homem honesto e trabalhador é um idiota.
Assim afirmam diante da prosperidade material da injustiça e do furto, da ignorância e do suborno, que assumem proporções devastadoras no organismo social.
Não têm, porém, razão aqueles que assim pensam e agem, porquanto, a abundância material sem a dignidade perverte os costumes, desorganiza o homem e envilece a alma.
Só a honra prevalece, e o bem subsiste a tudo.
Continua sábio, agindo com elevação.
Livro: Vida Feliz!
Joanna de Ângelis / Divaldo Franco.

segunda-feira, 25 de novembro de 2013

HEJMO


Ĉerizarbetoj floris jam 
Kaj ankaŭ la knabin’. 
Aŭtuno venis kun tamtam’, 
Sed nur printempe frapis am’ 
– Jen kara la edzin’! 

Printempo pasis kaj somer’, 
Aŭtun’ kaj vintro jen: 
Kaj ĉio frostis sur la ter’, 
Sed verdis varma la esper’, 
– Jen ido, nova ĉen’! 

Sur glata, roza vojo nun, 
Ni ĉiuj iras tri. 
Sennube ridas al ni sun’, 
Arĝenta lumas hejmon lun’, 
– Jen super ĉio Di’! 

13/10/60 / ĈIN–ĈAO
Libro: Mediuma Poemaro
Porto Carreiro Neto

Oração

Oração

Nossa Receita