sexta-feira, 22 de novembro de 2013

APLIKATAJ SCIENCOJ / CIÊNCIAS APLICADAS - 2

APLIKATAJ SCIENCOJ
96. – Ĉu ĉia korpa malsano havas spiritajn kaŭzojn?
– La vundoj de la animo manifestiĝas tra la homa envolvaĵo. La malsana korpo spegulas la internan staton de la malsana Spirito. La patogenezo estas tuto da malsuperaĵoj de la psika aparato.
En la animo kuŝas ja la primara fonto de ĉiuj definitivaj kuracaj rimedoj. La farmacia helpo en la mondo ne povas formovi la transcendajn kaŭzojn de la malsana karaktero de la individuoj. La efika kuracilo estas en la agado de la malsana spirito mem.
Vi povas kontraŭdiri, ke la injekcioj kaj tablojdoj forigas la doloron; sed la malsano reaperos pli malfrue en la ĉeloj de la korpo. Afliktite, vi demandos pri la malsanoj nekuraceblaj por la surtera scienco, kaj mi diros al vi, ke la reenkarniĝo per si mem jam prezentas, en la cirkonstancoj de la mondo maljuniĝinta pro la misuzoj, ian stadion de flegado kaj kuracado, kaj ke estas animaj malsanoj tiel persitaj, ke ili povas postuli plurajn sinsekvajn stadiojn, kun la sama intensecon, kiel en la regeneraj procesoj.
97. – Se la malsanoj havas spiritan originon, ĉu estas ĝusta la aplikado de homaj medikamentoj, de la kirurgo, ktp, ktp?
– La homo devas mobilizi ĉiujn atingeblajn rimedojn por sia organa ekvilibro. Ankoraŭ dum longa tempo, la homaro ne povos forlasi la kontribuon de la kuracisto, de la kirurgisto kaj de la farmaciisto, misiuloj de la kolektiva bono. La homo flegos la korpan sanon, ĝis li lernos antaŭsavi kaj defendi ĝin, konservante la altvaloran sanon de sia animo.
Super ĉio, ni devas konfesi, ke la servoj por defendo de la organaj energioj, ĉe la homaj procesoj, kiel ili nun efektiviĝas, certigas la firmecon de granda fabrikejo de sanktigaj penoj en la mondo. Sed kiam la spirita homo superregos la fizikan homon, tiam la medikamentaj elementoj el la Tero estos ŝanĝitaj en la bonegajn psikajn rimedojn, kaj tiu granda fabrikejo aliiĝos en sanktejon de spiritaj fortoj kaj eblecoj ĉe la animoj.
98. – Ĉe la procesoj de sanigo, kiel ni komprenu la fluigon de emanaĵo?
– Same kiel la transfuzo de sango estas ia renovigo de la fizikaj fortoj, tiel same la fluigo de emanaĵo estas ia transfuzo de psikaj energioj, kun la diferenco, ke la organaj rimedoj estas eltirataj el limigita provizejo, kaj la psikaj elementoj venas el la senlima provizejo de la spiritaj fortoj.
99. – Kiel ni ricevu kaj fluigu emenaĵon?
– La fluigo de emanaĵo povos obei procedon kun plej granda procento da fidindeco, ne nur por la aplikanto, sed ankaŭ por la ricevanto. Ni klarigu tamen, ke la fluigo de emanaĵo estas la trandono de psika kaj spirita forto, estante nenecesa ĉia fizika kontakto ĉe ĝia aplikado.
100. – Ĉu la tiel nomata “benado”, konata en la popularaj medioj, estas ia aspekto de la fluigo de emanaĵo?
– Ĉiam, kiam ili estas uzataj por karitato, la tiel nomataj “benadoj”, tiel komunaj en la populara medio, estas malgravaj aspektoj de la regenera fluigo de emenaĵo, vulgarigita ĉe la spiritistaj helpinstitucioj.
Jesuo donis al ni la unuan ekzemplon tiaspecan, surmetante siajn diajn manojn sur malsanulojn kaj suferantojn, pri kio Li estis imitata de la apostoloj de la primitiva Kristanismo.
“Ĉiu bona donaĵo kaj ĉiu perfekta donado estas de supre” – diris la apostolo, en siaj profundaj instruoj.
La praktiko de la bono povas prezentiĝi laŭ plej diversaj aspektoj. Sed ĝia esenco estas ĉiam la sama antaŭ la Sinjoro.
Libro: La Konsolanto.
Emmanuel / Chico Xavier.
CIÊNCIAS APLICADAS
96 – Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais?
As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico.
E é ainda na alma que reside à fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço.
Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor; todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis, aflitos, quanto às moléstias incuráveis pela ciência da Terra e eu vos direi que a reencarnação, em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura e que há enfermidades d’alma, tão persistentes, que podem reclamar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores.
97 – Se as enfermidades são de origem espiritual, é justo a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc, etc?
- O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance, em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a Humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo, até que aprenda a preservá-lo e defende-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma.
Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas, nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo.
Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas.
98 – Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe?
- Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais.
99 – Como deve ser recebidos e dados o passe?
- O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contacto físico na sua aplicação.
100 – A chamada “benzedura”, conhecida nos meios populares, será uma modalidade do passe?
- As chamadas “benzeduras”, tão comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espirituais de socorro e de assistência.
Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do Cristianismo primitivo.
“Toda boa dádiva e dom perfeito vêm do Alto” – dizia o apóstolo, na profundeza de suas explanações.
A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor.
Livro: O Consolador.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita