domingo, 3 de novembro de 2013

Kombinitaj Sciencoj / Ciências Combinadas 2

Kombinitaj Sciencoj
86. –  Ĉar la Tero formiĝis de la dia povo, kial tiu ĉi planedo trairis tiom da evoluaj stadioj, el kiuj multaj daŭris milionojn da jaroj?
– En la senfina Universo, la evoluado de la spirita principo nepre eskapas ĉiuj viajn limigojn de tempo kaj spaco, laŭ la tabelo de la surteraj valoroj.
La akiraĵoj de ĉiu individuo rezultas el la leĝo de la persona diligenteco sur la senlima vojo de la Kreado, kaj ĉe tio elstariĝas la plej diversaj evoluaj pozicioj de la homoj, kaj fariĝas kompreneble, ke tempo kaj spaco estas diaj laboratorioj, kie ĉiuj vivoprincipoj estas submetitaj al la pliperfektigaj eksperimentoj, tiel ke ĉiu ŝuldas al si mem ĉiujn farojn, en la tago de la akirado de la plej altaj valoroj de la vivo.
87. – El kie estis tiritaj la elementoj por la formado de la Tero?
– Ni scias, ke la molekula aglutino, same kiel la transcenda mondomotoro, obeis la generan blovon de la vivo, devenintan de la Ĉiopova kaj ĵetita sur la senfinan universan kreaĵon. Sed ni ankoraŭ estas simila al la lernanto, kiu trovis la lernejon jam konstruita, kaj tial ni devas laŭdi kaj serĉi, per laboro kaj pliboniĝo, ĝian Dian Aŭtoron.
88. – Ĉu la surtera homo devas vidi en la geologiaj skuoj de la terglobo elementojn de provado por sia vivo?
– La sismaj skuoj ne estas simplaj akcidentoj de la Naturo. La mondo ne estas direktata de blindaj fortoj. La skuoj de la terglobo estas instrumentoj de kolektivaj provadoj, krudaj kaj penigaj. Ĉe tiuj kataklismoj la homamaso elpagas ankaŭ siajn iamajn krimojn kaj ĉiu membro ĝin konsistiganta kvitiĝas el la individuaj ŝuldoj faritaj en la pasinteco.
89. – Kial ne ekzistas en la sanktaj tekstoj pozitiva sciigo pri la regionoj eltrovitaj post la veno de Jesuo sur la Teron?
– Pri tiu afero ni konsentu, ke la profetaĵoj, tra ĉiuj epokoj kaj situacioj de la Tero, kvazaŭ ia eĥo de la diaj regionoj, celis nenion alian ol la konstruadon de la Regno de Dio en la koroj, flankelasante la nefirmajn, pereemajn homajn fondaĵojn.
Sed en la disvolviĝo de la revelacioj, vi ektrovos sciigojn pri la novaj regionoj poste eltrovitaj, sciigojn troviĝantajn sub la simbolaj vualoj, kiel okazis al ĉiuj ceteraj informoj, kiujn la Malnova kaj Nova Testamentoj transdonis al la spirita homo.
Libro: La Konsolanto.
Emmanuel / Chico Xavier.
Ciências Combinadas
86 –Tendo sido a Terra formada pelo poder divino, por que passou o planeta por tantas etapas evolutivas, muitas das quais duraram milhões de anos?
- No infinito do Universo, a evolução do princípio espiritual tem de escapar a todas as vossas limitações de tempo e de espaço, na tábua dos valores terrestres.
As aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio no caminho ilimitado da criação, destacando-se daí as mais diversas posições evolutivas das criaturas e compreendendo-se que tempo e espaço são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada um deva a si mesmo todas as realizações, no dia de aquisição dos mais altos valores da vida.
87 – De onde foram tirados os elementos para a formação da Terra?
- Sabemos que a aglutinação molecular, bem como o motor transcendente do mundo, obedeceu ao sopro gerador da vida, oriundo do Todo-Poderoso e lançado sobre o infinito da criação universal; contudo, achamo-nos ainda na situação do aluno que encontrou a escola já edificada, cabendo-nos louvar e buscar, pelo trabalho e pelo aperfeiçoamento, o seu Divino Autor.
88 – Deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida?
- Os abalos sísmicos não são simples acidentes da Natureza. O mundo não está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora e cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais.
89 – Por que razão não existe nos textos sagrados uma notícia positiva das terras descobertas posteriormente à vinda de Jesus ao planeta?
- Nesse particular, temos de convir que a palavra das profecias, através de todos os tempos e situações do planeta, como eco das regiões divinas, não teve em mira senão a edificação do Reino de Deus nos corações, desprezando as fundações humanas, precárias e perecíveis.
Todavia, no desdobramento das revelações, encontrareis notícias das novas terras, posteriormente descobertas, informações essas que se encontram sob os véus dos símbolos, como aconteceu com todas as demais notificações que o Velho e Novo Testamentos legaram ao homem espiritual.
Livro: O Consolador.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita