terça-feira, 12 de novembro de 2013

APLIKATAJ SCIENCOJ / CIÊNCIAS APLICADAS - 1

APLIKATAJ SCIENCOJ
90. – Ĉu la aplikataj sciencoj, kiaj la Terkulturo, la Inĝenierarto, la Medicino, la Edukado kaj la Ekonomio prezentas la laborkampon de la enkarniĝintaj Spiritoj, cele al pliampleksigo de la homaj konoj, por materia profito de la Homaro?
– La aplikataj sciencoj estas fortoj mobilizitaj por la komforto de la civilizacio; sed, malgraŭ iliaj materiaj karakteroj, estas ja interne de iliaj kadroj, ke organiziĝas la benataj klopodoj de la spirito, ĉe regeneraj provoj aŭ ĉe purigaj misioj, en lia suprenira marŝo al la perfekteco.
Akordante kun la akcesoraj aktivecoj de la ceteraj sciencoj de la Tero, ili ĉiuj harmoniiĝas ĉe la luktoj de la homo, kvazaŭ iaj surteraj rimedoj por la plenumado de la diaj celoj.
91. – Ĉu, en la kadro de la scienco, la inspiroj el la supera sfero sin destinas al difinitaj studemuloj, aŭ ĉu ili estas senditaj al ĉiuj scienculoj ĝenerale?
– En la apartaĵoj de la scienca aktiveco iafoje ekzistas tiu aŭ alia misiulo kun tasko specifa kaj al li donita nur pro lia diligenteco.
Sed rilate al novaj ideoj kaj aparatoj en la evoluaj movadoj, la inspiroj el la spirita sfero estas disdonitaj al ĉiuj fluoj de la homa penso, sed ilin kaptas nur tiuj, kiuj estas agorditaj al iliaj vibradoj.
92. – Aplikante la sciencajn sciojn al la plibonigo de sia medio kaj plialtigo de sia socia nivelo, ĉu ankaŭ la terkulturisto plenumas ian spiritan mision?
– La homo ankaŭ ricevis gravan taskon ĉe la tera grundo, fonto de subteno de lia vivo, kaj li devas plenumi la bonan servon kulturi kaj plibonigi la agrokulturon, kiu provizore kuŝas sub lia mastrado, ĉar en la laborejo de la terglobo li ja preparas sin por sia senfina estonteco plena de beleco kaj definitivaj faroj en la eterna sfero.
93. – Ĉu la inĝeniero, plivastigante la eblecojn de interpopola komunikado, per la utiligado de la materiaj posedaĵoj de la terglobo, estas ja helpata de la spiritaj fortoj?
La fontoj de protekto el la nevidebla sfero helpas al la noblaj, sinceraj klopodoj, celantaj ne nur la plibonigon de la tera lernejo, sed ankaŭ tiun de ĝiaj idoj. Tiamaniere, ni devas rekoni en la abnegacia inĝeniero iun laboriston de la progreso kaj frateco.
Tiu estas la motivo, kial kvankam materiaj, la grandaj inĝenieraj verkoj posedas, ĉe sia bonfara aspekto, tre altan signifon, pro la vasteco de sia utileco por la kolektiva spirito.
94. – Kiel, en la spiritaj sferoj, estas konsiderata la surtera Medicino?
– Komprenata kaj aplikata laŭ siaj superaj celoj, la homa Medicino estas nobla spirita misio.
La honesta, sincera kuracisto, amiko de la vero kaj sindonema al la bono, estas ja apostolo de la Dia Providenco, de kiu li ricevas la necesan helpon kaj inspiron, kiaj ajn estas la religiaj principoj al kiuj li sin donis en la vivo.
95. – Rilete la penojn de la Medicino, kiel ni konsideru la sanon?
– Por la surtera homo sano povas signifi la perfektan ekvilibron de la materiaj organoj; por la spirita sfero tamen sano estas la perfekta harmonio de la animo, por kies akiro estas plurfoje necesa la altvalora kontribuo de la malsanoj kaj nedaŭraj surteraj neperfektaĵoj.
Libro: La Konsolanto.
Emmanuel / Chico Xavier.
CIÊNCIAS APLICADAS - 1
90 – As ciências aplicadas, como a Agricultura, a Engenharia, a Medicina, a Educação e a Economia representam o campo de esforço dos Espíritos encarnados, para amplificação dos conhecimentos do homem, em benefício material da Humanidade?
As ciências aplicadas são as forças que se mobilizam para as comodidades da civilização; todavia, apesar de suas características materiais, é dentro de seus quadros que se organizam os esforços abençoados do Espírito, em provas de regeneração ou em missões purificadoras, na sua marcha ascensional para o perfeito.
Entrosando-se com as atividades complementares das demais expressões científicas do planeta, todas se harmonizam, nas lutas do homem, como recursos terrenos para o desiderato das finalidades divinas.
91 – No quadro das ciências, as inspirações do plano superior são destinadas a determinados estudiosos ou lançados de maneira geral para todos os cientistas?
Nos departamentos da atividade científica existe às vezes, esse ou aquele missionário, com tarefa especializada e conferida, tão-somente ao seu esforço.
Em se tratando, porém, de idéias e aparelhos novos, nos movimentos evolutivos, as inspirações do plano espiritual são distribuídas em todas as correntes do pensamento humano, percebendo-as, contudo, somente aqueles que se encontram sintonizados com as suas vibrações.
92 – O agricultor, aplicando os conhecimentos da ciência para a melhoria do seu meio ambiente e elevação do nível social em que se encontra, cumpre, também, missão espiritual?
O homem recebeu, igualmente, uma grande tarefa junto ao solo do globo, fonte de manutenção de sua existência, competindo-lhe o bom serviço de cultivar e aperfeiçoar o trato da terra, sob a sua ordenação transitória, porquanto é na oficina do orbe que ele se prepara, de modo geral, para o seu futuro infinito, cheio de beleza e de realizações definitivas no plano eterno.
93 – O engenheiro, na movimentação dos patrimônios materiais do orbe, alargando as possibilidades de comunicação entre os povos, é amparado pelas forças espirituais?
As fontes de proteção do plano invisível amparam todos os esforços generosos e sinceros que objetivam não só o aperfeiçoamento da escola planetária, como também o de seus filhos. Assim, temos de reconhecer no engenheiro abnegado um obreiro do progresso e da fraternidade.
Essa a razão pela qual as grandes obras da engenharia, em sua feição beneficiária, apesar de materiais, possuem elevada significação pela extensão de sua utilidade ao espírito coletivo.
94 – Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena?
A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual.
O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem; é um apóstolo da Providência Divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida.
95 – Em face dos esforços da Medicina, como devemos considerar a saúde?
Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais; para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra.
Livro: O Consolador.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita