domingo, 26 de fevereiro de 2017

Kio estas inter ni kaj la Kristo? / Que Temos como o Cristo?

Kio estas inter ni kaj la Kristo?
“Kio estas inter ni kaj vi, Jesuo Nazaretano? Ĉu vi venis, por pereigi nin? mi scias, kiu vi estas : la Sanktulo de Dio.” - MARKO, 1: 24.
Grava eraro estas supozi, ke la Dia Majstro metis finon al sia agado sur la Kalvario.
Jesuo daŭre vojiras ĉien tra la mondo ; lia elaĉeta Evangelio iom post iom konkeras la terenon de la homaj koroj.
Tiu fakto devas esti memorigata, ĉar ankaŭ la malicaj spiritoj ĉiutage klopodas por forpuŝi la Sinjoron.
La evangeliisto raportas pri pervesaj estaĵoj, kiuj posedis la korpon de la personoj. Sed tiuj inferaj intelektoj ĉiam ankoraŭ superregas vastajn
organizojn en la mondo.
Ĉe la agado politika, starigita por subteni la principojn de la dia ordo, ili montriĝas sub la nomoj malkonkordo kaj tiraneco ; ĉe la komenco, kreita por estigi fratecon, ili aperas kun la nomoj ambicio kaj egoismo ; ĉe la religioj kaj la sciencoj, sanktaj organizoj por la universala progreso, ili prezentiĝas, portante la nomojn orgojlo, vanteco, dogmemo kaj sekta netoleremo.
Ne nur la homa korpo suferas la obsedon de malicaj spiritoj.
Ĝin multe pli suferas la kolektivoj kaj la institucioj.
Kaj kiam Jesuo alproksimiĝas per la Evangelio, personoj kaj organizaĵoj haste demandas : “kio estas inter ni kaj la Kristo? kiel nin koncernas la spirita vivo?”
Necesas daŭre vigli antaŭ tiaj subtilaĵoj, ĉar la malamiko ankaŭ penetradas la rondojn de la evangelia Spiritismo, portante la brilajn tunikojn de la falsa scienco.
EMMANUEL / Chico Xavier.
Libro: Vojo, Vero kaj Vivo - ĉapitro 144.
Que Temos como o Cristo?
“Ah! que temos contigo, Jesus Nazareno? vieste destruir-nos? Bem sei quem és: o Santo de Deus.” - (MARCOS, capítulo 1, versículo 24.)
Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo, no Calvário.
Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo; seu Evangelho redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações.
Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os Espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente.
Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura.
Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo.
Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania; no comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo; nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal, acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária.
Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de Espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais.
E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: “Que temos com o Cristo? que temos a ver com a vida espiritual?”
É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porqüanto o adversário vai penetrando também os círculos do Espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência.
Livro: Caminho, Verdade e Vida, cap. :144.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita