terça-feira, 27 de dezembro de 2016

Edukado en la Hejmo / EDUCAÇÃO NO LAR

Edukado en la Hejmo
“Kaj vi ankaŭ faras tion, kion vi vidis ĉe via patro.” – Jesuo  / JOHANO, 8 : 38.
Oni nuntempe rekomendas iun edukadon bazitan sur la plena libereco de la homaj instinktoj, kaj iom post iom estas forgesataj la malnovaj instruoj pri la hejma formado de la karakteroj ; sed frue aŭ malfrue la kolektivo estos devigata reĝustigi siajn decidojn.
La patroj devas esti la unuaj mentoroj de la homo. De ilia ama misio kreiĝas la ĝusta medio. Koruptaj medioj signifas malbonajn patrojn ĉe tiuj, kiuj, meze de la kolektiva senzorgeco kaj sub la pezo de longa sinoferado, sukcesas teni la eblan sekurecon kontraŭ la minacanta malordo.
La servado en la hejmo neniam fariĝu valvo por senfrukta ĝuado, ĉar ĝi estas ja agado kaj kunlaborado kun Dio. La viro aŭ la virino, dezirantaj samtempe esti patroj kaj vivi ĝuplenan vivon, fariĝis blindaj kaj finiĝos kun siaj frenezaj klopodoj, laŭ spirita vidpunkto, en la komuna tombo de la senutileco.
Vane ekstaros sociologoj por anstataŭigi la hejman edukadon per konfuzaj surogatoj, venenaj por la animo. Nur spirito kompreninta, ke super ĉio staras la patreco de Dio, sukcesas eskapi el tiu leĝo, laŭ kiu la filoj ĉiam imitos la patrojn, eĉ se ĉi tiuj estas malicaj.
Ni aŭdu la parolon de la Kristo, kaj vi, havantaj filojn sur la Tero, gardu kiel admonon la Majstran aserton.
Emmanuel /F. C. Xavier,
Libro: Vojo, Vero kaj Vivo - ĉapitro 12.
EDUCAÇÃO NO LAR
“Vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai.” - Jesus / JOÃO, capítulo 8, versículo 38.
Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar; a coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos.
Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo. Meio corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora.
A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade.
Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos.
Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na Terra, guardai a declaração do Mestre, como advertência.
Livro: Caminho, Verdade e Vida, cap. 12.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita