sábado, 11 de janeiro de 2014

LERNADO / APRENDIZADO - 1

 LERNADO
116. Ĉu la fizika homo estas ĉiam ligita al sia spirita pasinteco?
Ĉar la plimulto de la homoj troviĝas ĉe elaĉetaj luktoj, ni povas prezenti la surteran homon kiel iun, luktantan por liberiĝi de sia propra kadavro, kiu estas la kulpa pasinteco, por ascendi al la vivo kaj al la lumo kuŝantaj en Dio.
Tiun bildon ni vidas en la semo de la mondo, kiu, por elvolvi sian embrion plenan de vivoforto kaj beleco, bezonas kelkatempan restadon en la ŝlima sino de la Tero, por liberiĝi de sia volvaĵo, poste kreskante en la direkto al la sunlumo kaj plenumante sian sanktan mision ornamitan per floroj kaj fruktoj.
117. Konsiderate laŭ la homa modelo, ĉu la inteligento estas la resumo de la diversaj spertoj de la Spirito sur la Tero?
La intelektaj valoroj prezentas la sumon de multaj spertoj en diversaj ekzistadoj de la Spirito en la materia sfero.
Profunda inteligento signifas grandegan amason da surteraj luktoj. Se la homo, atinginte tiun pozicion, konservas ĉe si mem identan karakteron de spirita progreso per la sento, tiam li estos kapabla altiĝi al novaj sferoj de la Senfino, por la konkero de sia perfekteco.
118. Kiel estas registrataj la spertoj de la Spirito en ia enkarniĝo, por ke ili servu kiel evolua posedaĵo en la postaj enkarniĝoj?
En sia propra interna posedaĵo la animo registras siajn spertojn akiritajn dum la lernado, ĉe la vivoluktoj. Li ĉiam gardos pri ili ian denaskan rememoron dum la purigaj laboroj de la estonteco.
119. Kiel ni kondutu por plilarĝigi nian spiritan kapablon?
Ni ankoraŭ ne trovis ian konduton pli noblan kaj pli belan ol tiun de la propra diligenteco kun humileco kaj amo en la medio de laboro kaj lecionoj sur la Tero, kie Jesuo konsentis instali nian metiejon de perfektigebleco por la estonta nobligo de niaj destinoj de senmortaj spiritoj.
120. Ĉu povas ekzisti inteligenteco sen spirita elvolviĝo?
Ni parolu pli klare: homa inteligenteco sen sentelvolviĝo, ĉar sur tiu maelekvilibro inter sento kaj racio kuŝas nuntempe la dolora realaĵo de la mondo. La surtronigo nur de la inteligenteco, forgesante la efektivajn valorojn de la koro sur la vojoj de la vivo estis ja la granda eraro de la homaro.
Livro: La Konsolanto.
Emmanuel /Chico Xavier.
APRENDIZADO
116. O homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual?
Como a maioria das criaturas humana se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus.
Essa imagem temo-la na semente do mundo que, para desenvolver o embrião, cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da Terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo, em seguida, para a luz do Sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos.
117. A inteligência, julgada pelo padrão humano, será a súmula de várias experiências do Espírito sobre a Terra?
Os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências, em várias vidas do Espírito, no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual, pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do Infinito, para a conquista de sua perfeição.
118. Como se registram as experiências do Espírito em uma encarnação, para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subseqüentes?
É no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir.
119. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual?
Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da Terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais.
120. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual?
Diremos, melhor: inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida.
Livro: O Consolador.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita