sábado, 25 de janeiro de 2014

La hinda organizo / A Organização Hindu

La hinda organizo
El la Spiritoj ekzilitaj sur la medion de la Tero, tiuj, kiuj grupiĝis sur la bordoj de Gango, formis la unuaj ian organizitan societon, kies kernoj reprezentos grandan nombron da gvidantoj ĉe la estontaj kolektivoj.
La hindaj organizaĵoj origine estas pli malnovaj ol la propra egipta civilizacio kaj tre longe antaŭiĝas al la izraelidaj grupoj, el kiuj pli malfrue venis rimarkindaj personoj, kiaj tiuj de Abrahamo kaj Moseo.
La animoj ekzilitaj sur tiun parton de Oriento multon da bono ricevis de la favorkoreco de la Kristo, pri kies ama parolo kaj luma figuro ili konservis kortuŝantajn rememorojn esprimitajn en la beleco de la Vedoj kaj de la Upaniŝadoj. Ili estas la unuaj voĉoj de la filozofio kaj de la religio sur la Tero, kvazaŭ devenantaj de ia raso el profetoj, majstroj kaj inicitoj, el kies tradicioj la estontaj homoj kaj popoloj ĉerpos la veron, kaj ankaŭ iliaj famaj skoloj de penso konservis la misterojn de la inicitoj, kun la plej sankta tradicia respekto.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
A ORGANIZAÇÃO HINDU
Dos Espíritos degredados no ambiente da Terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir.
As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam, mais tarde, personalidades notáveis, como as de Abraão e Moisés.
As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos, com as mais sagradas tradições de respeito.
Livro: ACaminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita