segunda-feira, 21 de abril de 2014

La granda virto de la eŭropaj arjoj / A GRANDE VIRTUDE DOS ÁRIAS EUROPEUS

La granda virto de la eŭropaj arjoj
Sed la favorkoreco de la Kristo neniam ĉesis akompani tiun grandan popolon en ĝia aflikta ekzilejo. Sub la influo de liaj senditoj la migrantaj fluoj el Azio dividiĝis en plurajn grupojn, kiuj penetris en Eŭropon, ekde Peleponezo ĝis la vastaj regionoj de Rusujo, kie troviĝas la antaŭuloj de la Grekoj, Latinoj, Samnianoj, Umbrianoj, Galloj, Scitoj, Iberoj, Romanoj, Saksoj, Ĝermanoj, Slavoj. Tiuj triboj asimilis ĉiujn renkontitajn elementojn en siaj vojoj, akcelante iliajn paŝojn direkte al progreso kaj perfektiĝo. Dum la Semidoj kaj Hindoj perdiĝis en la kristaliĝo de sia religia fiero, la arjaj familioj de Eŭropo, kvankam ribelintaj kaj malmolkoraj, kunfratiĝis kun la sovaĝulo kaj en tio kuŝas ilia plej granda virto.
Asimilinte la aboriganojn, ili kreis la premisojn de ĉiu progresoj de la estontaj civilizacioj. En tiu movado por starigo de ia nova “habitat”, ili organizis la unuajn politikajn nociojn pri kolektiva vivo, kaj ĉiu tribo elektis estron por la direktado de sia vivo en komuneco. La agrikulturo, la paŝtistaj aktivecoj ricevis de ili la unuajn impulsojn sur la necertaj vojoj de tiuj, kiuj devenis de la eŭropa “primato”. Per la ekonomiaj organizoj, originantaj el la rekta trakto kun la grundo, ili vidigis la rememoron pri siaj luktoj en la antikva mondo, kiun ili forlasis. Sufiĉis, ke oni inaŭguris sur la Tero la rajton de proprieto, por ke la ĝermo de aparteco kaj ĵaluzo, de ambicio kaj egoismo detruis iliajn bonfarajn klopodojn...
La konkuroj inter la triboj en la komuna vivo pelis ilin al la unuaj fratomurdaj bataloj.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
A GRANDE VIRTUDE DOS ÁRIAS EUROPEUS
A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos, que penetraram na Europa, desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, samnitas, úmbrios, gauleses, citas, iberos, romanos, saxônios, germanos, eslavos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem e nisso reside a sua maior virtude.
Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento de novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu. Com as organizações econômicas, oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurassem na Terra o senso da propriedade, para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos...
As rivalidades entre as tribos, na vida comum, induziram-nas aos primeiros embates fratricidas.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier. 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita