terça-feira, 29 de julho de 2014

La nekomprenado de la judismo / A INCOMPREENSÃO DO JUDAÍSMO.

La nekomprenado de la judismo
Sed estas vero, ke Jesuo, alveninte en la mondon, ne estis absolute komprenata de la juda popolo. La sacerdotoj ne atendis, ke la Redemptoro uzos la plej malluman noktan horon por aperi sur la Tero. Laŭ ilia vidpunkto, la Sinjoro devos alveni en la pompa ĉaro de siaj diaj gloroj, kondukataj de sia legio da Tronoj kaj Anĝeloj, de el la Ĉielo sur la Teron; devos humiligi ĉiujn reĝojn en la mondo, donante al Izraelo la plej altan reĝan potencon por direktado de ĉiuj popoloj sur nia planedo; devos fari ĉiujn mirindaĵojn, nebuligante la gloron de la Cezaroj. Kaj tamen la Kristo aperis inter la humilaj brutoj ĉe la staltrogo; Li montriĝis kiel filo de iu ĉarpentisto kaj, en la plenumado de sia misio de amo kaj humileco, Li protektis la malĉastistinojn, miksiĝis kun la malriĉuloj kaj humiligitoj, vizitis suspektajn domojn por el tie elpreni siajn helpantojn kaj sekvantojn; liaj preferindaj kunuloj estis la malkleraj kaj humilaj fiŝkaptistoj, el kiuj Li faris apostolojn tre amatajn. Forlasinte la templojn de la Leĝo, Li ofte estis renkontata laŭlonge de Tiberiado, sur kies bordoj Li predikadis al la simpluloj fratecon kaj amon, saĝecon kaj humilecon. La judismo saturita de fiero ne sukcesis kompreni la agadon de la ĉiela sendito. Malgraŭ sia fervora kaj sincera kredo, Izraelo ne sciis, ke la tuta savo devas komenciĝi en la interno de ĉiu homo, kaj plenuminte la profetaĵojn de siaj propraj idoj, ĝi kondukis la dian Ŝafidon al la turmentegoj sur la kruco.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
A INCOMPREENSÃO DO JUDAÍSMO.
A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do Céu à Terra pela legião dos seus Tronos e Anjos; deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta; deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura; apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores; seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados.  
Abandonando os templos da Lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um e, cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita