sexta-feira, 11 de julho de 2014

Monoteismo / O MONOTEÍSMO

Monoteismo
Sed kio pli mirigas ĉe tiuj migrantaj kaj senprotektaj triboj, tio estas la spirita forteco, kiu nutris ilian fidon sur iliaj plej kuraĝaj kaj dornoplenaj vojoj. Dum la egipta civilizacio kaj la hindaj inicitoj kreis la politeismon por kontentigi la postulojn de la epoko, tratolerante la nekonstantecon de la homamasoj, la popolo de Izraelo nur kredis al la ekzistado de la Ĉiopova Dio, por kies amo ĝi lernis suferi ĉiujn ofendojn kaj elteni ĉiujn turmentojn.
Kvardek jaroj sur la dezerto estis por tiu popolo kvazaŭ ia kurso pri firmigo de ĝia komunikiĝanta kaj arda fido. Jesuo sekvis ĉiujn ĝiajn paŝojn, helpante ĝin en ĉiuj malfacilaj okazoj de ĝia vivo, kaj ankoraŭ estis sub lia alta protektado, ke la regnoj de Izraelo kaj de Jehudo organiziĝis en Palestino.
Ĉiuj rasoj de la Tero ŝuldas al la Judoj tiun sanktan bonon, kiu estas la revelacio de Dio unika, Patro de ĉiuj homoj kaj Providenco de ĉiuj estaĵoj.
La granda leĝisto de la hebreoj alportis la ordonon de Jesuo por simpligi la formulojn de inicado, por la ĝenerala komprenado de la popolo; la misio de Moseo estis fari kompreneblaj por la popola sento la grandajn lecionojn, kiujn la ceteraj inicitoj devis teni kaŝitaj. Kaj fakte, el inter la grandaj personoj el la antikveco, distingiĝas lia figuro, kiel la unua disŝirinta la kurtenon pezantan antaŭ la plej altaj konoj, ebligante la lumon de la religia vero al la simpla kaj nobla animo de la popolo.
Libro: Sur la vojo al la lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
O MONOTEÍSMO
O que mais admira, porém, naquelas tribos nômadas e desprotegidas, é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios.
Quarenta anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé, contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo-o nos mais delicados momentos de sua vida, e foi ainda, sob o pálio da sua proteção, que se organizaram os reinos de Israel e de Judá, na Palestina.
Todas as raças da Terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus Único, Pai de todas as criaturas e Providência de todos os seres.
O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus, com respeito à simplificação das fórmulas iniciaticas, para compreensão geral do povo; a missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo.
Livro: A caminho da luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita