sexta-feira, 27 de dezembro de 2013

La egiptoj kaj la psikaj sciencoj / Os Egípcios e as ciências Psíquicas

La egiptoj kaj la psikaj sciencoj
La psikaj sciencoj de la nuneco jam estis familiaraj al la grandaj sacerdotoj en la temploj.
La destino kaj la komunikiĝado de la mortintoj kaj la plureco de la ekzistadoj kaj de la mondoj estis problemoj solvitaj kaj konataj de ili. La studo pri iliaj pentraĵoj certigas la verecon de niaj asertoj.
En granda nombro da freskoj la surtera homo prezentas sin akompanata de dia spirita duoblaĵo. La papirusoj montras al ni iliajn progresintajn konojn en tiu rilato, kaj per ili la modernaj egiptologoj povas rekoni, ke la inicitoj sciis pri la ekzisto de la spirita antaŭekzistanta korpo, kiu organizas la mondon da aferoj kaj formoj. Iliaj konoj pri la sunaj energioj rilate la homan magnetismon estis multe pli superaj, ol tiuj de la nuneco. El tiuj konoj naskiĝis la procedoj por mumiigo de korpoj, kies receptoj perdiĝis en la indiferenteco kaj en la malkvietiĝo de aliaj popoloj.
Iliaj reĝoj estis altigitaj al la plej alta grado de inicado, tenante en siaj manoj ĉiujn spiritajn povojn kaj ĉiujn sanktajn konojn. Tial ilia elkarniĝo kaŭzis la magian koncentriĝon de ĉiuj voloj, por ĉirkaŭigi ilian tombon per adorado kaj plej alta respekto. Tiu amo ne montriĝis nur en la solenaj agoj de la mumiigo. Ankaŭ la loko de la tomboj estis sanktigita de stranga magnetismo. La grandaj direktantoj de tiu raso, rajtantaj tiajn adoradojn, estis konsiderataj indaj je la tuta paco en la silento de la morto.
En tiuj magnetismaj saturadoj, ankoraŭ defiantaj la jarmilojn, kuŝas la motivoj de la amara tragedio de Lordo Carnavon kaj de kelke el liaj kunuloj, kiuj la unuaj penetris en la funebran ĉambron de Tut-Ankh-Amon, kaj ankoraŭ tial multfoje ena nunaj tempoj la anglaj aviadistoj rimarkis nefunkcion de siaj radiofoniaj aparatoj, kiam iliaj maŝinoj transflugas la limigitan atmosferon de la santa valo.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
Os Egípcios e as ciências Psíquicas
As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos, assim como a pluralidade das existências e dos mundos, eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade destas nossas afirmações.
Num grande número de afrescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido e, através deles, podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual preexistente, que organiza o mundo das coisas e das formas.
Seus conhecimentos, a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano, eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos.
Seus reis estavam tocados no mais alto grau de iniciação, enfaixando na mão todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades, no tocante de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia, apenas, nos atos solenes de mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte.
Nessas saturações magnéticas, que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de alguns dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutankhamon, e ainda por isso é que, muitas vezes, nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos, quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do vale sagrado.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita